Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat is stichting IRIS Onderwijs?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website. www.iriskampen.nl en www.irisopvang.nl

GRONDSLAG

De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

DE WIJZE WERELDBURGER

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is onze identiteit?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Voor ons betekent dat de bijbel het uitgangspunt is van ons denken en doen. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, week- of dagopeningen en vieringen willen we iets ervaren van de verbondenheid met de Schepper en met de ander.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de wereld waarin we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen.

Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

Op De Ontdekking gaan we met ieder kind ‘op ontdekkingsreis’. We willen als team hierin de kinderen bij iedere stap begeleiden. Kinderen volgen hun eigen route maar reizen wel samen. Tijdens de periode op De Ontdekking leert ieder kind belangrijke basisvaardigheden die je nodig hebt op een ontdekkingsreis. Het gaat hier om vaardigheden zoals: samenwerken, zelfstandigheid, open staan voor iets nieuws, open staan voor de ander, doorzetten als het moeilijk is, de ander helpen, creatief zijn, onderzoeken wat je (nog) niet begrijpt en ook heel belangrijk: samen vieren van doelen die worden behaald!

Hoe willen we dat doen?

 1. We bieden een rijke, activerende leeromgeving met eigentijdse middelen die het mogelijk maakt om kinderen op het eigen niveau uit te dagen.
 2. We stimuleren kinderen om binnen eigen mogelijkheden, eigenaar te zijn van hun leerproces.
 3. Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen om doelen te bepalen en te bereiken.

Ons uitgangspunt is dat leren het beste ontstaat wanneer we bij de kinderen tegemoet komen aan de behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Dit is gebaseerd op het model van Luc Stevens:

 • Relatie: ‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’
 • Autonomie ‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’
 • Competentie ‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’

Als hieraan wordt voldaan is er bij een kind welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren! (Luc Stevens, 2012).”


We stimuleren de op De Ontdekking zich breed te ontwikkelen. De tijd die de kinderen op school doorbrengen wordt planmatig ingevuld met een onderwijsprogramma dat zich richt op de kerndoelen van het onderwijs. Het is natuurlijk van belang om te leren lezen, spellen en rekenen. Maar ook vinden we het belangrijk dat de leerlingen kennis van de wereld krijgen en zich sociaal emotioneel gezond kunnen ontwikkelen. Ook creativiteit en sportiviteit krijgen aandacht


Didactische aanpak:

 • Kwalitatieve instructie volgens het model van interactieve gedifferentieerde directe instructie;
 • Vanuit hoge verwachtingen maken we het onderwijsaanbod zo passend mogelijk;
 • Leerlingen leren zelfstandig (samen)werken, passend bij leeftijd en ontwikkelingsfase;
 • Motivatie voor leren en betrokkenheid wordt gestimuleerd door activerende en coöperatieve werkvormen;
 • Leerlingen gaan steeds meer hun eigen leerdoelen kennen en worden daar eigenaar van;
 • Hulpmiddelen (zoals weektaak, gebruik laptop tablet etc.) dragen bij aan het effectief benutten van de lestijd.
Pedagogische aanpak:
 • We werken aan een goede relatie met het kind waarin het zich gezien en gekend voelt;
 • Vanuit rust en duidelijkheid en structuur wordt het onderwijsprogramma ingevuld;
 • Er zijn duidelijke verwachtingen en afspraken m.b.t. werkhouding en gedrag;
 • We werken voortdurend aan een positief en veilig leerklimaat (o.a. met de Kanjertraining);
 • Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid.

Met deze aanpak werken we dagelijks met elkaar aan het ontwikkelen van sterke eraan bij dat de school een goed leefbare plaats is voor uw kind en de school een fijne plek is voor ons allemaal!

Continuïteit van het onderwijs

De continuïteit van onderwijs staat geregeld onder druk. Personeelstekorten zorgen ervoor dat we bij ziekte helaas niet altijd kunnen garanderen dat er onderwijs gegeven kan worden. In periode van griep of eventueel een nieuwe uitbraak van Corona kan het voorkomen dat groepen één of meer dagen thuis moeten blijven. De school biedt in voorkomend geval wel noodopvang aan.

Indien Corona opnieuw gaat opspelen volgt de school zo goed als mogelijk de aanbevelingen van het RIVM/GGD. Hierover wordt uiteraard gecommuniceerd.

Op De Ontdekking geldt een continurooster. Alle leerlingen eten (behalve op de woensdag en voor groep 1,2,3 ook op de vrijdag) op school.

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. De schooltijden zijn vastgesteld door het bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad.
Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. We geven dit op De Ontdekking vorm met het volgende rooster.

De groepen 1-3 zijn behalve op de woensdagmiddag ook op vrijdagmiddag vrij.

Tussen 8.15 en 8.25 uur staan de schooldeuren al open en mogen kinderen al naar binnen komen zodat er gelegenheid is om de jas en tas op te hangen en iedereen op tijd in de groep kan zijn.

De invulling van de onderwijstijd wordt bepaald door het lesplan per leerjaar. In iedere groep is een periodeplanning die vertaald wordt naar het weekrooster.

Wat is de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

KWALIFICATIE

Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

SOCIALISATIE

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

PERSOONSVORMING

Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat zijn de onderwijsresultaten van De Ontdekking?

Volgen van leerlingresultaten

Een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren is het werken met een leerlingvolgsysteem. Door middel van observatie en toetsen worden de vorderingen van ieder kind gevolgd.


Vanaf binnenkomst van de leerling wordt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en sociaal emotionele competenties gevolgd. Bij de kleuters wordt beginnende geletterdheid en getalbegrip vanaf groep 2 systematisch in kaart gebracht met gevalideerde toetsen. We volgen de kleuters vanaf groep 1 met gestructureerde observaties t.a.v. de ontwikkeldoelen. Vanaf groep 3 wordt met de Cito-toetsen de leerontwikkeling gevolgd. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met het aan de Kanjertraining gekoppelde instrument KANVAS.


De doelen en de aanpak bij het aanbieden van het onderwijs wordt in groepsplannen en waar dit nodig is, in individuele handelingsplannen vastgelegd. In de periodieke groepsbesprekingen tussen leerkracht en Intern Begeleider wordt voortdurend het effect van het onderwijsaanbod geëvalueerd en bijgesteld. Ook evalueren we in het team tweemaal per jaar teambreed de leeropbrengsten op schoolniveau.Bij resultaten van het onderwijs kijken we niet alleen naar resultaten van CITO-toetsen, de uitkomst van de eindtoets en naar welke school voor voortgezet onderwijs de leerlingen gaan. Resultaten zijn voor ons ook:

 • dat leerlingen groeien in hun ontwikkeling van zelfstandigheid;
 • dat leerlingen sociaal vaardig worden, zelfvertrouwen krijgen;
 • dat leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen.

We volgend de ontwikkeling door periodieke evaluatie en bijstelling van het onderwijsaanbod op kind- en groepsniveau. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsproces binnen onze school. Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school.

Sociale achtergrond

De leerlingen van De Ontdekking komen voor het grootste deel uit de direct omliggende wijken. Er is sprake van een diverse leerlingpopulatie qua sociale achtergrond en cognitieve ontwikkeling.

Informatie eindtoets

De actuele informatie over de resultaten van de eindtoets kun u terugvinden op scholenopdekaart.nl.

IRIS kwaliteitskader

Het kwaliteitskader van IRIS geeft op hoofdlijn richting aan de kwaliteit van ons dagelijks handelen. We werken in de school aan een uitwerking van kwaliteitskaarten op schoolniveau waarmee we onszelf in een continu proces langs de richtlijnen van het kader zullen leggen. Ons doel is om binnen de school een klimaat van voortdurend verbeteren te realiseren. We willen hiermee de kwaliteit van ons onderwijs meer systematisch gaan borgen.

Professionele ontwikkeling team

De medewerkers in de school maken het verschil als het gaat om het bieden van kwaliteit van onderwijs. Samenwerken aan de professionele ontwikkeling van het team is een belangrijk middel om te blijven groeien in kwaliteit. We sluiten hierin aan bij thema’s uit het schoolplan. Het komende jaar zullen we specifiek aandacht geven aan het verder implementeren van de rekenmethode en het ontwikkelen van aantrekkelijk onderwijs gericht op het leesbegrip van de kinderen. Er zijn een aantal teambrede studiebijeenkomsten en daarnaast worden lesobservaties gedaan om als team samen te leren en kwaliteitsverbetering van ons onderwijs te realiseren. Een belangrijk thema dat voortdurend aandacht heeft is het cyclisch werken binnen de vijf ondersteuningsniveaus. Deze ondersteuningsniveau’s dragen bij aan een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen.

Doorstroming van kleuters

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Wat voor ondersteuning bieden wij?

Wanneer vanuit evaluatie blijkt dat leerlingen onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs zoals wordt geboden, wordt extra ondersteuning geboden. Deze ondersteuning kan gericht zijn op leer- en/of gedragsproblemen. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We kennen hierin in vijf opeenvolgende zogenoemde ondersteuningsniveaus. De gehele cyclus staat beschreven in het Ondersteuningsplan van de school.


Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van een leerlingdossier waarin ook toetsresultaten en verslagen van gesprekken en evaluaties over leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, zijn opgenomen.

Handelingsgericht werken

Om passend onderwijs voor ieder kind goed te borgen wordt op De Ontdekking gewerkt volgens de richtlijnen van HGW (handelingsgericht werken). Dit heeft de volgende uitgangspunten:

 • Ons handelen is doelgericht.
 • Onderwijs/opvoedbehoeften van leerlingen staan centraal.
 • Het gaat om wisselwerking en afstemming.
 • De leerkracht doet ertoe.
 • Positieve aspecten van de leerling, groep, leerkracht en ouders goed benutten.
 • Het team werkt constructief samen met collega’s, leerlingen en ouders.
 • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Deze aanpak beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de ondersteuning aan leerlingen op groepsniveau, schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse ondersteuning in het samenwerkingsverband ingezet worden.

Deze inzet wordt periodiek geëvalueerd. Extra ondersteuning bieden we in eerste instantie zoveel mogelijk aan in de klas, tijdens de reguliere lessen. Als dat niet afdoende is, kan soms individuele begeleiding van de leerkracht of onderwijsassistent ingezet worden om toch te kunnen werken aan de doelen.

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft is hierover contact tussen de leerkracht en de Intern Begeleider (IB’er). Als er een duidelijke hulpvraag is wordt er een handelingsplan opgesteld, ouders worden hierover geïnformeerd. In dat plan wordt beschreven:

 • wat de hulpvraag is
 • hoe de beginsituatie is
 • welk doel we willen bereiken
 • welke middelen we daarvoor gebruiken
 • hoe, wanneer en door wie deze handelingen worden geëvalueerd.

De groepsleerkracht houdt de ouders op de hoogte van de voortgang.

Zorgadviesteam (ZAT)/Multidisciplinair overleg (MDO)

Wanneer de interne expertise onvoldoende toereikend is wordt de leerling besproken in het ZAT/MDO. Hieraan nemen, naast school en ouders, standaard Schoolmaatschappelijk Werk (vanuit het CJG), de jeugdverpleegkundige (vanuit de GGD) en de orthopedagoog (vanuit Prisma) deel. Afhankelijk van de vraag worden ook andere externe deskundigen of zorgverleners, die reeds betrokken zijn bij het kind, uitgenodigd. Voor kinderen die moeilijk leren of gedragsmatig onvoldoende kunnen functioneren op school, kan ook ondersteuning plaatsvinden door een onderwijsspecialist. Vanuit de MDO/ZAT kan via het CJG doorverwezen worden naar diverse zorgaanbieders. Dit verloopt in nauwe samenwerking met ouders en school.

Onderwijsspecialist

Voor kinderen die moeilijk leren, gedragsmatig onvoldoende kunnen functioneren op school, of waarbij er op een ander vlak belemmeringen zijn om tot ontwikkeling te komen, kan ook ondersteuning plaatsvinden door een onderwijsspecialist. Voor ondersteuning gericht op belemmeringen in het gedrag is er een onderwijsspecialist binnen IRIS beschikbaar. Voor wat betreft andere benodigde expertise kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op specialisten vanuit speciaal onderwijs De Twijn, Zwolle (veelal enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen), Kentalis (o.a. TOS), een orthopedagoog of onderwijsspecialist vanuit school voor speciaal (basis) onderwijs in Kampen of jeugdzorg via een vast bij de school betrokken maatschappelijk werker van het CJG Kampen.

Meer-hoogbegaafdheid

Binnen de school is een hoogbegaafdheidscoördinator die het leren voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn stimuleert en ondersteunt. We gebruik het instrument SiDi voor signalering en diagnostiek. We hebben dit schooljaar op onze school een dagdeel per week externe expertise in huis om het onderwijsaanbod voor deze doelgroep kinderen verder door te ontwikkelen en het handelen vast te leggen in een kwaliteitskaart.

Voor kinderen die als (hoog)begaafd zijn aangemerkt worden in de eigen groep aanpassingen in de leerstof gemaakt d.m.v. compacten en verrijken. Zowel binnen als buiten de groep wordt aandacht besteed aan kinderen die ondersteuning nodig hebben.

Wanneer de school niet (volledig) kan voorzien in de onderwijsbehoefte van een begaafde/excellente leerling, bestaat de mogelijkheid de leerling aan te melden voor de bovenschoolse plusklas Spectrum. Voordat de leerling geplaatst kan worden, wordt een aanmeldingsprocedure doorlopen (zie kwaliteitskaart hoogbegaafdheid).

Speciaal (basis)onderwijs

Soms blijkt dat de voortgang van de ontwikkeling van een kind onvoldoende tot stand komt op de basisschool. De school kan niet altijd de optimale randvoorwaarden creëren om de leerling voldoende te laten ontwikkelen. Het kind kan dan vaak beter begeleid worden op een school voor speciaal basisonderwijs. Daar zijn meer voorzieningen in de dagelijkse organisatie van de school. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs iseen indicatie nodig. Deze wordt in afstemming met ouders aangevraagd.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van de school worden de mogelijkheden en grenzen van de school t.a.v. ondersteuning voor leerlingen weergegeven. Deze is opvraagbaar bij de school.

Passend onderwijs

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op één van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/het bestuur waarbij de school aangesloten is, om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren, www.passendonderwijs.nl.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leerkracht en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek gaan naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband, http://swvkampen.nl/.

Extra ondersteuning op school of op een andere school

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt: Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Extern onderzoek voor uw kind

Wanneer er meer ondersteuningsbehoefte nodig is dan de school regulier kan bieden, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Wanneer de onderwijsbehoefte dusdanig specifiek is, kan besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

Het staat u als ouders vrij om ook zelf pedagogische/didactische onderzoek bij externe instanties te laten uitvoeren. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

Advisering voortgezet onderwijs

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Corona

Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. De overheid heeft een Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen om mogelijke leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. De school heeft hiervoor een plan ontwikkeld dat in de periode 2021 tot 2024 zal worden uitgevoerd.

Vanuit de menukaart van het Nationaal Programma onderwijs worden op De Ontdekking interventies ingezet op de volgende gebieden:

 • Effectievere inzet van onderwijs
 • Sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
 • Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen
 • Extra inzet van personeel en ondersteuning
 • Faciliteiten en randvoorwaarden.
Wat doen wij met de ouderbijdrage?

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest.

Voor deze activiteiten, die niet binnen het lesprogramma vallen, vragen we een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor deze extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen aan de betreffende activiteiten en worden niet buitengesloten.

Het college van bestuur heeft, na instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage op € 18,- per kind vastgesteld.
Een schoolreisje of een schoolkamp valt niet binnen de Rijksbijdrage die het onderwijs ontvangt. Voor het organiseren van een schoolreisje of een schoolkamp vragen we ook om een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiten van kinderen voor deze activiteiten. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is gelijk aan de kostprijs van het schoolreisje of schoolkamp.

De school informeert de ouders wanneer er een betaalverzoek voor de ouderbijdrage verwacht kan worden.

Tussenschoolse opvang

IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het reguliere rooster wordt op De Ontdekking de tussenschoolse opvang uitgevoerd door medewerkers en door vrijwilligers/ouders.

Buitenschoolse opvang

Er wordt door IRIS-opvang voor- en naschoolse opvang aangeboden op De Ontdekking. Dit wordt, naar behoefte, in principe dagelijks aangeboden. Ook is er sinds dit schooljaar op maandagochtend t/m donderdagochtend een peuteropvang in de school. Neem gerust contact op met IRIS-opvang om de mogelijkheden voor (één van) beide na te gaan! U vindt alle informatie over de opvang en de contactgegevens via de site:

www.irisopvang.nl


Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

De klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.
Lees de klachtenregeling

Contactpersoon

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing. Op onze school is de volgende contactpersoon aangewezen: Brenda Dekker, b.dekker@iriskampen.nl

Externe vertrouwenspersoon

Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de externe vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 4255542 / 06 24321661.

Geschillencommissie

Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Gedragscode

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Schorsen/verwijderen van leerlingen

IRIS heeft op basis van de wetgeving aangaande schorsen en verwijderen van een leerling, beleid vastgesteld. De school hanteert dit beleid. In geval van verwijdering van een leerling heeft het bestuur de zorgplicht voor het vinden van een andere basisschool.

Voorkomen van pesten

Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkaars eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar stemt het team af over de toepassing van deze regels en de gemaakte afspraken. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Op De Ontdekking wordt gewerkt met het protocol gedrag en veiligheid. Dit protocol helpt bij het voorkomen van pestgedrag en beschrijft het handelen van leerlingen, ouders en medewerkers.

Binnen het team van de school is een medewerker aangesteld als anti-pestcoördinator, dit is op De Ontdekking de directeur. Deze heeft als taken het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten. Ook stimuleert deze coördinator preventief handelen in de school. De medewerker die fungeert als aanspreekpunt voor pestincidenten op De Ontdekking, is Brenda Dekker, b.dekker@iriskampen.nl.

Hoe is het veiligheidsbeleid geregeld?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig zijn en dat wij er als school alles aan doen om dit te bewaken. We werken aan een veiligheidsbeleid dat aansluit bij de omstandigheden van de nieuwe school Deze zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden. Een onderdeel hiervan is het eerder genoemde protocol gedrag en veiligheid.

Op onze school hebben wij voldoende medewerkers geschoold in de bedrijfshulpverlening. Jaarlijks scholen zij zich ook bij. We inventariseren daarnaast jaarlijks onze risico’s en stellen daarvoor indien nodig een plan op om zo spoedig mogelijk tot verbetering te komen.

Privacy

Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving (AVG) behandeld en bewaard.

Sponsoring

De school stelt zich zeer terughoudend op ten opzichte van sponsoring. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet overeenkomen met de onderwijsdoelstelling en de visie van de school.

Verzekering

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.
Wat doen we bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.
Dit houdt in:
a. kinderen intern opvangen;

b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat is ons visie voor het opleiden van studenten?

OPLEIDEN STUDENTEN IN DE SCHOOL

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl

Hoe ziet onze meldcode eruit?

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat doen de vakspecialisten?

“Vakspecialisten vinden we belangrijk op de Ontdekking,” zo vertelt leerkracht Nelleke. “De vakleerkrachten gym en muziek en de leesconsulent van de bibliotheek tillen de lessen naar een hoger niveau.”

Feestje in de klas

Nelleke is van oorsprong muziekdocent en werd later ook leerkracht. “Heerlijk dat ik dat hier mag combineren. Op vaste momenten ben ik in alle groepen voor de muziekles. Als muziekdocent breng ik net iets extra’s in de groepen. We begonnen met diverse instrumenten, nu zingen we volop met zijn allen. Het is iedere keer weer een feestje in de klas.”

Enthousiast mee doen

“Het is leuk om van mijn collega’s te horen dat ze de kinderen zo enthousiast mee zien doen. Muziek is meer dan af en toe een liedje zingen. Het brengt sfeer in de groep en activeert het creatieve brein. Naast het bezig zijn met muziek, merk je dat het iets doet met een groep. Het is fantastisch om te zien wat muziekles met kinderen en groepen doet. Het is echt iets wat je samen doet.”

“Het is iedere keer weer een feestje in de klas” - Nelleke

Leesplezier

“Leesconsulent Anne van de bibliotheek is iedere week op school. Zij brengt extra leesplezier in school. In de klassen vertelt ze bijvoorbeeld regelmatig iets over een boek, als promotie. Kinderen die het lastig vinden om een keuze te maken, helpt ze bij het uitzoeken van een boek dat echt bij ze past. Ook brengt ze boeken op school die te maken hebben met het thema waarover gewerkt wordt. Het moment dat ze de boeken inpakt en uitdeelt als cadeautjes, zodat een kind niet weet wat hij gaat lezen, is geweldig. Het is voor de school stimulerend en leerzaam om door een professional ondersteund te worden.”

Interessante gymles

“Wekelijks krijgen de groepen 3 tot en met 8 gym van een vakleerkracht. Hij zorgt voor afwisselende gymlessen. Van ringzwaaien tot tikspel, hij doet het allemaal. Daarbij kijkt hij ook naar een passende uitdaging per leerling. De gymlessen worden zo een stuk interessanter voor ieder kind.”

Hoe ziet de relatie met ouders eruit op IKC Ontdekking?

“De relatie met ouders is heel belangrijk op de Ontdekking,” vertelt leerkracht Brenda. “We verwachten samenwerking want samen werken we aan de toekomst van het kind. Het is goed als het kind centraal staat en wij daar samen voor gaan.”

Wennen op school

“Dit begint al bij de aanmelding van een nieuwe kleuter. We gaan van tevoren in gesprek en vertellen hoe het gaat bij ons op school. De nieuwe leerling krijgt een uitnodigingskaartje thuis als welkom op de nieuwe school. Met de ouders spreken we wenmomenten af. In de startfase houden we goed in de gaten of de kleuter het goed vol kan houden. Er is nauwe afstemming tussen school en ouders of het goed verloopt en waar nodig kan in passend tempo worden opgebouwd.”

Huisbezoek bij kleuters

“Na een aantal weken school krijgt de kleuter de juf thuis op bezoek. Het is waardevol voor ons om een kind in de eigen omgeving te zien. Soms zijn kinderen vrijer thuis. Ze vinden het leuk om bijvoorbeeld hun kamer te laten zien. Met de informatie over thuis kunnen we op school goed aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Zo bevorderen we het welzijn van het kind op school.”

“Het gaat uiteindelijk om de leerling” - Brenda

Startgesprek

“Ieder schooljaar beginnen we met een startgesprek. Een mooie kennismaking tussen kind, ouders en leerkracht. Ouders vertellen over hun kind en wat het nodig heeft. Vanaf groep 5 worden de kinderen ook uitgenodigd en geven ze zelf aan wat ze prettig vinden om tot leren te komen. Vanaf groep 5 mogen de kinderen ook bij de rapportgesprekken zijn. Het is mooi om dat samen te kunnen doen en mét het kind te praten in plaats van over het kind. Het gaat uiteindelijk om de leerling.”

Nieuwsbrief en ouder-app

“Via onze nieuwsbrief en de Parro-app houden we ouders op de hoogte over wat er gebeurt op school. In de Parro-app wordt er verteld over waar in de groepen aan gewerkt wordt. In de hogere groepen wordt het huiswerk beschreven. In de klas leren kinderen hun werk te plannen en in groep 8 werken de kinderen met een agenda. Het is fijn als ouders daar thuis bij helpen.”

Gesprekken met ouders

“We houden een aantal keer per jaar panelgesprekken. Met een groep ouders gaan we in gesprek over een thema. Het is mooi om samen in gesprek te zijn over de toekomst van de school. De ene keer gaat het over ouderbetrokkenheid, de andere keer over normen en waarden binnen de school. Het zijn altijd waardevolle bijeenkomsten.”

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat voor sfeer is er bij IKC Ontdekking?

“Samen gaan we voor het kind. We delen kennis en vragen hulp aan elkaar als het nodig is. We hebben een betrokken team van collega’s,” zo vertelt leerkracht Melissa. “Voor kinderen willen we dat ze zichzelf mogen zijn, dat kenmerkt ook de manier hoe we als team met elkaar omgaan.”

Samenwerken

“We streven naar een open sfeer die zorgt dat je wilt leren van en met elkaar. Zo geven we kinderen ook graag verantwoordelijkheid die past bij hun leeftijd. Groep 7 en 8 hebben dit jaar geholpen bij de voorbereiding van de paasviering. Zij deden de boodschappen en samen met ouders werd alles geregeld. Een waardevolle samenwerking en kinderen kunnen hierin ervaren wat ze al zelf kunnen!”

“Kinderen laten zien dat ze samen sterk zijn” - Melissa

Kritisch leren denken

“We willen zelfredzaamheid stimuleren. Daarom gaan wij voor een coachende rol. Kinderen vragen soms of die som echt zinvol is om te maken. We gaan dan in gesprek over welke stof ze al beheersen en wat iets toe kan voegen. Prachtig als leerlingen kritisch nadenken over wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Dan hebben we goede gesprekken samen.”

Grenzen aangeven

“Goed in je vel zitten is de basis om tot leren te komen. Daarom werken we met Kanjertraining en, met regelmaat, met Paxze training aan een goede sfeer in de groep. Door oefeningen te doen, leren kinderen voor zichzelf op te komen, stevig te staan, grenzen herkennen en bewaken. Op een positieve manier kunnen ze hun eigen grenzen aangeven. Daardoor werken we met elkaar aan een prettige sfeer in de klas en weet iedere leerling wat het hierin zelf kan bijdragen.”

Samen sterk

“In de bovenbouw hebben kinderen verkeersdienst. Met een leerkracht houden ze de verkeerssituatie buiten in de gaten. Als er een verkeersdeelnemer een onveilige situatie creëert, wordt hij daarop aangesproken. Er worden kaartjes uitgedeeld ter bewustwording. Als een leerling een keer niet vriendelijk te woord wordt gestaan, zie je dat klasgenoten elkaar helpen. Zo laten ze zien dat ze samen sterk zijn.”

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Waar staat IKC Ontdekking voor?

“De Ontdekking is een buurtschool waar we ieder kind willen zien,” zo omschrijft directeur Renske haar school. “We kennen alle kinderen, er is een positieve sfeer en we zijn blij met het goede contact met ouders van onze leerlingen.”

Op bezoek bij iedere kleuter

“Vanaf het moment dat een peuter bij ons wordt aangemeld, gaan we in gesprek. We spreken wenmomenten af en bespreken samen hoe de nieuwe leerling zo goed mogelijk in kan voegen in het ritme van het schoolleven. Het ene kind heeft wat meer tijd nodig om te wennen en de uren op te bouwen dan het andere kind. Iedere nieuwe leerling ontvangt met de post een uitnodigingskaartje voor de wenmomenten op school. Een aantal weken na de start gaat de leerkracht op huisbezoek. Het is waardevol om het kind ook in zijn thuisomgeving te leren kennen.”

Overzicht

“Rust en structuur in onze school bieden duidelijkheid en veiligheid. Op onze school is het een belangrijke randvoorwaarde om tot leren te komen. We werken bijvoorbeeld in alle groepen met een dagplanning. Dat geeft een goed overzicht voor de kinderen. Zo kunnen ze zich concentreren en worden ze niet afgeleid.”

Lekker lezen

“Bij ons staat het leesonderwijs centraal. Lezen is leuk en zo brengen we het ook. De basis moet goed zijn, zelfs bij rekenen speelt lezen een belangrijke rol. We willen kinderen leren hun eigen doelen stellen zodat ze zich blijven ontwikkelen op de manier die bij hen past.”

Onderwijs op maat

“Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, wordt de lesstof ingedikt. Ook krijgen zij ander werk aangeboden. Dit doen we vanaf de kleuters. Een creatief denkend kind geven we vaker een andere opdracht. Bijvoorbeeld: bouw maar een brug van de ene tafel naar de andere met een stapel kranten of Duplo.

Hiermee nodigen we een kind uit om zijn denkvermogens aan te spreken. In hogere groepen kan dit een onderzoek over een bepaald thema zijn. Na afsluiting kan het met de rest van de groep gedeeld worden met bijvoorbeeld een presentatie voor de klas.”

Werken op je eigen niveau

“Ieder kind is verschillend. Aan deze leerbehoefte geven we graag gehoor. Er zijn kinderen die met rekenen bijvoorbeeld aansluiten bij een andere groep omdat dat niveau beter past. Ook kan een onderwijsassistent in de klas ruimte geven aan de leerkracht om aandacht te geven aan een leerling die extra of andere instructie nodig heeft.”

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?